Βιοχημικό Τμήμα


 
                

Η Βιοχημεία αποτελεί τον κλάδο των βιοϊατρικών επιστημών που μελετά τις χημικές αντιδράσεις που

πραγματοποιούνται στον οργανισμό. Μελετά τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών στοιχείων, π.χ. των

πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων, και άλλων βιομορίων. Ωστόσο, η μελέτη των βιοχημικών λειτουργιών

προϋπάρχει και σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Ιατρικής και Βιολογίας (Ανοσολογίας, Γενετικής,

Ενδοκρινολογίας, Αιματολογίας, κ.α.).

 

Σε εργαστηριακό επίπεδο, το Βιοχημικό τμήμα ασχολείται με όλες τις εξετάσεις βιοχημικού ενδιαφέροντος, για

την εκτέλεση των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές. Οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν:

 

          Αντιδράσεις χρωματογραφίας

          Ενζυμικές αντιδράσεις

          Ηλεκτροχημειοφωταύγειας

 

Κυριότερες εξετάσεις:

Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Αμυλάση, Αλδολάση, Ουρικό Οξύ, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη,

Τρανσαμινάσες (SGOT/SGPT), Αλκαλική Φωσφατάση, γ–GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (Άμεσος, Έμμεσος,

Ολική), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ, Ομοκυστεΐνη, TIBC,

Ηλεκτρολύτες, Γλυκαιμικό Έλεγχο, Νεφρική Λειτουργία, Καρδιακούς Δείκτες, Σύφιλη, Επίπεδα Φαρμάκων,

Ναρκωτικές Ουσίες.