Επίπεδα Φαρμάκων
                    
   
Κωδικός  Περιγραφή 
1491 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
9000 Επίπεδα Λιθίου
9005 Επίπεδα Ακεταμινοφαϊνης (Paracetamol)
9008 Επίπεδα Αμικασίνης
9013 Επίπεδα Chloraphenicol (Chloromycetil)
9014 Επίπεδα Desipramine (Nourpramine)
9015 Επίπεδα Βαλπροϊκού οξέος (Depakin)
9016 Επίπεδα Dibecacin
9017 Επίπεδα Διγιτοξίνης (Lanatoxin, Cardigin)
9018 Επίπεδα Διγοξίνης (Lanoxin)
9019 Επίπεδα Disopiramide (Norpace)
9021 Επίπεδα Epanotin
9024 Επίπεδα Lindocaine (Xylocaine)
9025 Επίπεδα Morphine (Codeine, Hydrocodone)
9026 Επίπεδα N-Acetylprocainamide (Napa)
9027 Επίπεδα Netylmycin (Netromycin)
9028 Επίπεδα Nortriptyline (Arentyl)
9029 Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης
9030 Επίπεδα Propanolol (Interal)
9031 Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης (Tegretol)
9033 Επίπεδα Salicylic Acid (Aspirin)
9034 Επίπεδα Streptomycin (Streptorex)
9035 Επίπεδα Phenobarbital (Luminal)
9036 Επίπεδα Phenytoin (Dilantin, Epanutin)
9038 Επίπεδα Mysoline
9039 Επίπεδα Κυκλοσπορίνης
9040 Επίπεδα Κλοναζεπάμης (Rivotril)
9041 Επίπεδα Υδαντοϊνης
9042 Επίπεδα Αμιωδαρόνης (Agoron)
9043 Επίπεδα Diazepam (Valium)
9044 Επίπεδα Λιδοκαϊνης (Xylocaine)
9046 Επίπεδα Τομπραμυκίνης (Nebcin)
9047 Επίπεδα Difenal
9048 Επίπεδα Ecstasy
9049 Επίπεδα Αιθανόλης (Ethanol)
9051 Επίπεδα ΠΡΙΜΙΔΟΝΗΣ