Τμήμα Ελέγχου Προδιάθεσης
Εμφράγματος Μυοκαρδίου  και  Εγκεφαλικού Επεισοδίου