Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας HLA, A, B, C 
                

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες πρωτεϊνών (αντιγόνων) στην επιφάνεια  των κυττάρων, οι οποίες είναι σημαντικές για την αποδοχή ή απόρριψη ιστών και οργάνων σε μεταμοσχεύσεις ή μεταγγίσεις αίματος. Τα πιο σημαντικά αντιγόνα συνιστούν ένα σύστημα που δίνει συγκεκριμένη και μοναδική ταυτότητα στα κύτταρα. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC), δηλαδή ιστικής συμβατότητας, και στον άνθρωπο περιλαμβάνει τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (Human Leukocyte Antigen, HLA).

Tο σύστημα των ανθρωπίνων λευκοκυτταρικών αντιγόνων (ΗLA system) αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό στενά συνδεδεμένων γονιδίων στο χρωμόσωμα 6.

Διακρίνονται σε 3 τάξεις με διαφορετικές λειτουργίες (τάξεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). Τα πλέον μελετημένα είναι τα:

  • ΗLA αντιγόνα τάξεως Ι: Διακρίνονται σε κλασικής (HLA-A, -B, -C) και μη κλασικής τάξεως (ΗLA-E, -F, -G) και
  • HLA αντιγόνα τάξεως ΙΙ: Τα σημαντικότερα είναι τα DQB1, DRB1 και DPB1.

Τα ανθρώπινα HLA αντιγόνα είναι ουσιώδη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, και ειδικότερα για την αναγνώριση και τη διάκριση των κυττάρων του ίδιου του οργανισμού και τη διάκρισή τους από μη φυσιολογικά κύτταρα (καρκινικά) αλλά και «ξένους» εισβολείς, όπως οι παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Τα αντιγόνα αυτά είναι, επίσης, εξαιρετικά πολυμορφικά, σε βαθμό που ενδέχεται να είναι μοναδικά για κάθε άνθρωπο και υπάρχει χαμηλή πιθανότητα δύο μη συγγενικά άτομα να έχουν ταυτόσημα ΗLA αντιγόνα.

Κάθε άτομο κληρονομεί από τους γονείς του δύο HLA αντιγόνα. Τα σύστημα ΗLA κληρονομείται ως ομάδα. Oι πιθανοί συνδυασμοί φαίνονται παρακάτω: